Zwroty i reklamacje

I. Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Sklep odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego
 3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 4. Reklamacje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia Usług, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Klient może zgłaszać:
  a) na adres: ul. Wielkopolska 59 lok. 19, 80-180 Gdańsk,
  b) adres e-mail: biuro@sislo@pl,
  c) nr telefonu: +48 731 262 184
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.
II. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego świadczenia Usług, braku świadczenia Usług przewidzianych Regulaminem lub nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia Usług, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Klient może może zgłaszać:
  a) na adres: ul. Wielkopolska 59 lok.19, 80-180 Gdańsk,
  b) adres e-mail: biuro@sislo@pl,
  c) nr telefonu: +48 731 262 184
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.
III. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od tej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to konieczne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tegoż, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument realizujący swoje prawo do odstąpienia od Umowy, przy zawieraniu Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Załączniki:

 1. Formularz reklamacyjny
 2. Formularz zwrotu / odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 •  
X