Regulamin newslettera

Niniejszy Regulamin określa niezbędne informacje dotyczące świadczenia usługi Newsletter. Usługa jest realizowana przez Joannę Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą creatywniwsieci.pl, SISLO Joanna Nowak, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Armii Krajowej 17 lok.7, 76-100 Sławno, NIP 4990681945, REGON 386056330 (zwaną dalej „Sklepem” lub „Sprzedawcą”).

Kontakt możliwy jest się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej: biuro@sislo.pl
 2. pod numerem telefonu: +48 731 262 184
 3. pod adresem: Armii Krajowej 17 lok.7, 76-100 Sławno
 4. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu.
I.        Definicja

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika, polegająca na przesyłaniu korespondencji elektronicznej zawierającej mi.in treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Sklep, a także informacje handlowe, kierowana na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika.
 • Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy w domenie www.sislo.pl, za pośrednictwem którego sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usługi Newsletter.
II.       Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usługi Newsletter. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego odtwarzanie, pozyskanie i utrwalenie jego treści poprzez zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego stanowią:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. standardowe oprogramowanie i system operacyjny,
  3. przeglądarka internetowa Chrome w wersji 114 lub nowszej, Firefox 113 lub nowszej, Opera w wersji 100mlub nowszej lub Safari w wersji 15 lub nowszej,
  4. włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce
  5. aktywne konto poczty elektronicznej.
 1. Sklep informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem dla każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na pozyskaniu i modyfikowaniu danych użytkowników przez osoby nieuprawnione oraz na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania. Aby uniknąć ryzyka, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe.
III.     Newsletter
 1. Sklep umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w postaci Newsletter’a.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter, Użytkownik wypełnia elektroniczny formularza dostępny na stronie Sklepu lub też przesyłaja odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej Sklepu.
 3. Do Użytkownika, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Newsletter’a. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą skutecznego potwierdzenia subskrypcji poprzez potwierdzenie adresu e-mail zgodnie z treścią przesłanej wiadomości.
 4. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych lub zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez
 5. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 6. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie. Użytkownik, który nie chce podawać swoich danych osobowych w celu dostarczenia treści cyfrowych, może je otrzymać w zamian za zapłatę określonej przez Sklep ceny. W tym celu użytkownik powinien skontaktować się ze Sklepem na adres poczty elektronicznej – biuro@sislo.pl.
IV.    Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowych z umową, odstąpienie od umowy i reklamacja
 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi treści cyfrowe oraz świadczyć usługi zgodnie z umową. Zgodność ocenia się w myśl kryteriów wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili a także dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 3. Sklep rozpoznaje zgłoszenie i informuje o sposobie jego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni przesyłając Klientowi odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.
 4. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Newsletter w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 5. Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu lub niezgodności treści cyfrowej o którym mowa powyżej można zgłaszać:
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 2. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.
V.             Prawa autorskie
 1. Wszelkie materiały i treści udostępnione Użytkownikowi stanowią własność intelektualną Sklepu i stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.
 2. Materiały są udostępniane Użytkownikowi na jego własny użytek. Zabronione jest korzystanie z materiałów w jakikolwiek inny sposób, w tym przede wszystkim ich rozpowszechnianie.
VI.   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem ma następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
VII.          Ochrona danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności  .

VIII.        Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:
  1. wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczasowych usług,
  2. zmiana technologii lub rozwój Sklepu,
  3. zmiana prawa, która będzie powodowała konieczność zmiany postanowień Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Sklepu.

 

X